Strona główna
Ogólne warunki handlowe
Allgemeine Geschäftsbedingungen Banner

Ogólne warunki handlowe

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego farmchamps.pl, a także świadczenia usług drogą elektroniczną. 

Właścicielem sklepu farmchamps.pl jest JOSERA POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Paproć, adres: Paproć 95, 64-300 Nowy Tomyśl, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000052055, NIP: 9231531050, REGON: 639641543, kapitał zakładowy 50.000 zł.  

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail farmchamps@josera.pl  lub w dni robocze od 7.00 do 15.00 telefonicznie pod numerem: + 48 61 47 83 730.

§ 1. Definicje

 1. Dostawca – profesjonalny podmiot, któremu FARMCHAMPS zleci dostarczenie zamówionych produktów do Klienta,
 2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. FARMCHAMPS – na potrzeby Regulaminu FARMCHAMPS, zależnie od kontekstu, może oznaczać markę, pod jaką sprzedawane są Towary, albo właściciela marki FARMCHAMPS, będącego podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy, tj. Josera Polska sp. z o.o.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Towar. 
 5. Konsument – na potrzeby niniejszego Regulaminu przez Konsumenta rozumie się (a) osobę fizyczną dokonującą z FARMCHAMPS czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym zawierającą umowę sprzedaży, lub (b) osobę fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Konto Klienta – indywidualny panel Klienta, uruchomiony na jego rzecz przez FARMCHAMPS, po dokonaniu przez Klienta rejestracji.
 7. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są produkty wybrane przez Klienta, umożliwiająca Klientowi wprowadzenie i modyfikację danych dotyczących zamówienia, a w szczególności: rodzaju i liczby Towarów, adresu dostawy, sposobu dostawy, formy płatności itp.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin ze wszystkimi ewentualnymi załącznikami i aneksami. 
 9. Sklep (Internetowy) – administrowana przez Josera Polska sp. z o.o. internetowa platforma oparta na indywidualnej aplikacji, umożliwiająca dokonywanie zakupów produktów z oferty handlowej FARMCHAMPS, na zasadach określonych w Regulaminie. 
 10. Towar – produkt z oferty handlowej FARMCHAMPS oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
 11. Umowa Sprzedaży – zawarta za pośrednictwem Sklepu umowa sprzedaży pomiędzy FARMCHAMPS jako sprzedawcą a Klientem jako kupującym, przedmiotem której jest Towar.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz prawa i obowiązki FARMCHAMPS i Klientów.
 2. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest akceptacja Regulaminu – akceptacja Regulaminu następuje przed każdorazowym złożeniem zamówienia na Towar. Regulamin jest dostępny w każdym czasie na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin, gdzie można go nieodpłatnie pobrać, zapoznać się z jego treścią i sporządzić jego wydruk w dowolnej ilości egzemplarzy lub zapisać na dowolnym trwałym nośniku pamięci.
 3. FARMCHAMPS jest uprawniona do zmiany postanowień Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Nowy Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Klienci zostaną niezwłocznie poinformowani o zmianie Regulaminu na adres e-mail znany Sprzedającemu.
 4. Sklep dostępny jest całą dobę pod adresem internetowym: https://farmchamps.pl/ . Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem telefonu: nr 61 44 44 702 oraz 61 44 44 703 w Dni Robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, poczty elektronicznej o adresie: farmchamps@josera.pl oraz profilu na Facebooku umieszczonego pod adresem internetowym https://www.facebook.com/FarmChamps. FARMCHAMPS zapewnia Klientom, w Dniach Roboczych w godzinach od 8.00 do 16.00, pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania Sklepu, dostępną poprzez wskazane powyżej kanały komunikacji.
 5. Koszt wszelkiego rodzaju połączeń telefonicznych wykonywanych przez Klienta na numery telefonów FARMCHAMPS w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego odpowiadają zwykłym kosztom połączeń stosowanym przez operatorów, z usług których korzysta Klient.

§ 3. Utworzenie konta w Sklepie Internetowym

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym (utworzenie Konta Klienta) następuje samodzielnie przez przyszłego Klienta.
 2. Przy rejestracji potencjalny Klient wypełnia formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Sklepu, podając w nim następujące dane: nazwa użytkownika, adres e-mail oraz hasło. Na podany przez przyszłego Użytkownika adres e-mail FARMCHAMPS wysyła zwrotną informację
  e-mail potwierdzającą założenie konta na FARMCHAMPS.
 3. Klient ma dostęp do swoich danych w zakładce „MOJE KONTO”.

§ 4. Zawieranie Umów Sprzedaży

 1. Zakupy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być dokonywane zarówno przez Klientów zarejestrowanych, jak i bez rejestracji.
 2. Zamieszczenie w Sklepie Internetowym opisu Towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie jest zaproszeniem dla kupujących do składania ofert.
 3. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym kompletuje zamówienie, wybierając Towary i dodając je do Koszyka, korzystając z przycisku “dodaj do Koszyka”.
 4. Po skompletowaniu zamówienia i wskazaniu w Koszyku sposobu dostawy oraz formy płatności, Klient składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do FARMCHAMPS, wybierając przycisk “Kupuję i płacę”. Złożone zamówienie stanowi ofertę – w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – zawarcia Umowy Sprzedaży, złożoną przez Klienta.
 5. FARMCHAMPS potwierdza niezwłocznie złożone zamówienie, wysyłając na adres wskazany przez Klienta automatycznie generowaną wiadomość e-mail zawierającą: numer i datę zamówienia, dane stron, opis Towaru (w tym ewentualnie jego kod nadany przez FARMCHAMPS), łączną cenę sprzedaży, sposób i termin jej zapłaty oraz sposób, miejsce i koszt dostawy. Z chwilą przesłania przez FARMCHAMPS potwierdzenia zamówienia zawarta zostaje pomiędzy stronami Umowa Sprzedaży. Umowa Sprzedaży zawarta zostaje wyłącznie w języku polskim.
 6. Utrwalenie i udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu i przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5 powyżej.

§ 5. Zapłata ceny

 1. Ceny Towarów umieszczone na witrynie Sklepu Internetowego są cenami brutto i zawierają wszelkie obciążenia publiczno-prawne, w tym w szczególności podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy lub innych kosztów, które Klient może być zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży. O tych ewentualnych innych kosztach Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 2. Dostępną formą płatności jest przedpłata – płatność kartą płatniczą bądź przelewem bankowym za pośrednictwem operatora płatności internetowych.
 3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej – jako pliki w formacie pdf – na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej.

§ 6. Realizacja dostaw

 1. Dostawy realizowane są wyłącznie na obszarze Polski.
 2. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 3. Informacja o kosztach dostawy Towaru zostanie podana każdorazowo przed złożeniem zamówienia.  
 4. Informacja o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia jest zamieszczona w Sklepie Internetowym, a w razie braku innej informacji zamówienia będą realizowane w terminie 7 dni roboczych.
 5. Towar doręczany jest w Dni Robocze.
 6. Określone w Regulaminie ogólne warunki dostawy Towaru mogą się różnić w zależności od rodzaju Towaru, jego ilości lub wagi. W takim przypadku szczegółowe warunki dostawy podane są przy opisie Towaru lub uzgadniane indywidualnie z Klientem.
 7. Klient powinien sprawdzić stan przesyłki przed jej przyjęciem. Zaleca się, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub innych naruszeń przesyłki, Klient zażądał od przewoźnika, na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe, protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. W takim przypadku Klient może odmówić przyjęcia przesyłki, a uprawnionym do dochodzenia roszczeń od przewoźnika jest FARMCHAMPS. Jednocześnie FARMCHAMPS zobowiązuje się do ponownej dostawy Towaru, na swój koszt, w terminie 2 Dni Roboczych od powzięcia informacji o odmowie odbioru przesyłki przez Klienta.
 8. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono uszkodzenia lub inne naruszenie przesyłki niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie Klienta zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. W takim przypadku uprawnionym do dochodzenia roszczeń od przewoźnika jest Klient, chyba że Klient dokona cesji swoich wierzytelności wobec przewoźnika na rzecz FARMCHAMPS, w zamian za ponowną dostawę Towaru, na swój koszt, w terminie 2 Dni Roboczych od zawarcia umowy cesji.
 9. W przypadku zaginięcia przesyłki, uprawnionym do dochodzenia roszczeń od przewoźnika jest FARMCHAMPS. W takim przypadku FARMCHAMPS zobowiązuje się do ponownej dostawy Towaru, na swój koszt, w terminie 4 Dni Roboczych od dnia, w którym Towar miał być dostarczony zgodnie z Umową Sprzedaży.
 10. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

§ 7. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania zakupionego produktu, z zastrzeżeniem przypadków opisanych w ust. 2 i 3 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli odstąpienia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku m.in.:

·       rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

·       rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia,

·       rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych – rzecz nie podlega zwrotowi, jeżeli opakowanie zostało otwarte,

·       rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami w rozumieniu § 1 pkt 5 Regulaminu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje dodatkowo w przypadku zakiszacza SiloSolve® FC.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać złożone:

·       elektronicznie na adres farmchamps@josera.pl,

·       pisemnie na adres FARMCHAMPS, np. na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, przy czym skorzystanie z formularza nie jest konieczne.

 1. Zwracane produkty należy niezwłocznie odesłać, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży, na adres: a) FARMCHAMPS, tj. JOSERA POLSKA sp. z o.o.  Paproć 95, 64-300 Nowy Tomyśl, b) w przypadku produktów marki APLI-TECH – na adres P.P.H.U. Apli-Tech Michał Pluta
  Pijanów 31, 26-234 Słupia.
 2. Koszty zwrotu ponosi Klient, przy czym w przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. b powyżej, koszt zwrotu może zostać pokryty przez dostawcę produktów marki APLI-TECH.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tych produktów.
 4. FARMCHAMPS zwróci wszystkie dokonane płatności, w tym koszt dostawy kupionych produktów – z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej – do Klienta, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. FARMCHAMPS może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania produktów.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez podmiot inny niż Konsument w rozumieniu § 1 pkt 5 Regulaminu, koszty dostawy kupionych produktów do Klienta nie podlegają zwrotowi.  
 6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia (zwrotu) wybrał inny sposób dostarczenia do niego produktów niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez FARMCHAMPS, FARMCHAMPS nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Jeśli ze względu na swój charakter zwracane produkty nie mogą zostać odesłane w zwykłym trybie pocztą, FARMCHAMPS poinformuje Konsumenta o kosztach tych zwrotu rzeczy w Sklepie Internetowym.
 8. FARMCHAMPS dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8. Reklamacje

 1. FARMCHAMPS ma obowiązek dostarczać Towar wolny od wad. FARMCHAMPS jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży. Wada prawna ma miejsce wtedy, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 
 2. Nie można reklamować jako wady utraty właściwości produktów związanej z upływem czasu, jeśli wada powstała po upływie terminu przydatności, i utraty właściwości produktów wynikającej z przechowywaniem Towaru niezgodnym z instrukcją producenta. 
 3. Reklamacja może być wysłana na adres siedziby FARMCHAMPS lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: farmchamps@josera.pl.
 4. FARMCHAMPS odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 5. W zgłoszeniu reklamacji należy podać rodzaj wady i datę jej stwierdzenia, a także wskazać uprawnienie z tytułu rękojmi, z którego Klient chce skorzystać, tj. obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży albo wymiana Towaru na wolny od wad. Obniżenie ceny powinno nastąpić w takim stosunku do ceny sprzedaży wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, gdy wada jest nieistotna. 
 6. Jeżeli Klient odstąpił od umowy, zażądał wymiany Towaru albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny sprzedaży określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a FARMCHAMPS nie ustosunkowała się do tego w terminie 14 dni, uważa się reklamację za uwzględnioną.
 7. W razie uznania reklamacji za uzasadnioną, FARMCHAMPS obowiązana jest:

1.     niezwłocznie wymienić wadliwy Towar na wolny od wad – jeśli klient żądał wymiany Towaru,

2.     zwrócić cenę sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu – jeśli Klient odstąpił od Umowy Sprzedaży; FARMCHAMPS może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia jej dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

3.     zwrócić część ceny sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny – jeśli Klient żądał obniżenia ceny.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży albo żądania wymiany Towaru, Klient obowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na adres:

1.     FARMCHAMPS, tj. JOSERA POLSKA sp. z o.o., Paproć 95, 64-300 Nowy Tomyśl,

2.     w przypadku produktów marki APLI-TECH – na adres: P.P.H.U. Apli-Tech Michał Pluta,
Pijanów 31, 26-234 Słupia. 

 1. Koszt odesłania Towaru zgodnie z ust. 8 powyżej ponosi FARMCHAMPS. W przypadku innych kosztów poniesionych przez Klienta w związku z reklamacją, Klient może domagać się ich zwrotu na zasadach ogólnych. Do odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązania.
 2. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zawieraniu Umowy Sprzedaży, chyba że Klient-konsument wskazał inny sposób zwrotu.
 3. Towary sprzedawane przez FARMCHAMPS mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru lub dystrybutora. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana w Sklepie Internetowym.

§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedający nie korzysta z pozasądowych form rozstrzygania sporów.

§ 10. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. FARMCHAMPS świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną, następujące nieodpłatne usługi związane ze Sklepem Internetowym: 

1.     Konto Klienta, 

2.     newsletter,

3.     chat,

4.     zamieszczanie opinii. 

 1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą przystąpienia do korzystania z takiej usługi oraz akceptacji warunków Regulaminu.
 2. W celu utworzenia Konta Klienta należy dokonać rejestracji. Usługa prowadzenia Konta Klienta polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu, umożliwiającego modyfikację danych, które podał podczas rejestracji, śledzenie stanu realizacji zamówień oraz wglądu w historię zamówień już zrealizowanych. Rejestracja nie jest konieczna do korzystania ze Sklepu Internetowego.
 3. Klient może dokonać rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny udostępniony w Sklepie Internetowym i przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do FARMCHAMPS poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło (ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta służących zabezpieczeniu dostępu do Konta Klienta).
 4. Klient może zgłosić FARMCHAMPS żądanie usunięcia swojego Konta Klienta w każdym czasie – usunięcie Konta Klienta następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania.
 5. Usługa Newslettera polega na cyklicznym przesyłaniu przez FARMCHAMPS na adres email wskazany przez Klienta wiadomości e-mail związanych z tematyką serwisu FARMCHAMPS. Usługę zamawia się poprzez odpowiedni formularz umieszczony na stronie internetowej. Z usługi można zrezygnować w każdym czasie, klikając link umieszczony w stopce każdej wiadomości rozsyłanej w ramach newslettera. 
 6. Usługa Chat umożliwia rozmowę z konsultantem FARMCHAMPS oraz pozostawienie adresu e-mail w celu uzyskania kontaktu zwrotnego. Rezygnacja z usługi Chat możliwa jest w każdej chwili poprzez zaprzestanie korzystania z niej.
 7. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez FARMCHAMPS Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących w szczególności Towarów. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 8. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów na witrynie Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym.
 9. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną – reklamacja może zostać złożona elektronicznie na adres farmchamps@josera.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zawrzeć opis zaistniałego problemu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni.

§ 11. Warunki techniczne korzystania ze strony internetowej

 1. FARMCHAMPS dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego to korzystanie z przeglądarki internetowej służącej do pobierania i wyświetlania stron internetowych udostępnianych przez serwery www.
 2. W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta email.
 3. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. FARMCHAMPS informuje o następujących szczególnych potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną:

1.     otrzymywanie spamu, czyli niezamówionej informacji handlowej przekazywanej drogą elektroniczną,

2.     zainfekowanie systemu teleinformatycznego przez szkodliwe oprogramowanie (robaki, wirusy, konie trojańskie, programy szpiegujące (spyware), wabbity, itp.),

3.     łamanie zabezpieczeń zmierzające do pozyskania poufnych informacji lub łowienie haseł (phishing) w celu kradzieży tożsamości, np. poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne.

 1. W celu obrony przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną zaleca się m.in.:

1.     instalację oprogramowania antywirusowego,

2.     aktualizację wszelkiego oprogramowania,

3.     nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,

4.     czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,

5.     regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,

6.     przy płatnościach drogą elektroniczną upewnienie się, że transmisja danych będzie szyfrowana (banking mode),

7.     używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła,.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Sklepu Internetowego, i jej elementów, takich jak np. grafika, tekst (za wyjątkiem tekstów zamieszczanych przez Klientów), znaki towarowe lub inne oznaczenia znajdujące się na stronie Sklepu, stanowią własność FARMCHAMPS, chyba że zastrzeżono inaczej. Zabronione jest między innymi ich wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób niezwiązany bezpośrednio z korzystaniem ze Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i witryny farmchamps.pl jest Josera Polska sp. z o.o. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności. 
 3. Do Umów Sprzedaży stosuje się prawo polskie.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem Umów Sprzedaży rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwości ogólnej, a w odniesieniu do Klienta niebędącego konsumentem – sąd powszechny w Poznaniu.

Ogólne warunki handlowe obowiązują od 09.10.2023 r.